Dienstverlening

U kan bij mij terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand voor de Rechtbanken, advies, redactie overeenkomsten.

 

Indien U dit wenst kunnen wij een schriftelijke overeenkomst opstellen.

 

Bij gebrek aan schriftelijke overeenkomst zullen de honoraria als volgt worden berekend :

 

 • ofwel forfaitair (bv. eenvoudig strafverweer voor de Politierechtbank)
 • ofwel aan een vast uurtarief, exclusief hieronder vermelde administratiekosten en door mij betaalde/voorgeschoten externe kosten zoals daar zijn de gerechtskosten.
 • ofwel wordt voor invorderingen die cijfermatig begrootbaar zijn de methode Callant gehanteerd (degressief percentage)
 • ofwel wordt één van bovenstaande methodes gehanteerd, verhoogd met een “success fee”

 

 

De administratiekosten bedragen :

 

 • aanleg dossier, administratiekosten : 50€ + 10€ per begonnen bijkomend jaar
 • brieven (enkelvoudig = aan 1 persoon gericht) : 10€/blad
 • brieven (meervoudig = aan meerdere personen gericht) : 12,50€/blad
 • dactylo nota’s – dagvaardingen – conclusies : 15€/blad
 • aangetekende zendingen : prijs per blad (zie hoger) + 10€
 • telefoon : forfait
 • fotokopies : forfait of 0,50€/blad
 • inkomende e-mails : 0,75€/blad
 • inkomende faxen : 0,75€/blad
 • verrichtingen via derdenrekening : forfait 10€
 • afsluiten, archiveren en bewaren dossier : 25€
 • griffiebon : 1,25€ per griffiebon
 • gerechtskosten : kostprijs
 • verplaatsingskosten : 0,50€/km voor verplaatsingen.
 • parkingkosten bij verplaatsingen : kostprijs

 

 

Bij belangrijke zaken die minstens één jaar aanslepen zullen forfaitaire overheadkosten ten bedrage van 15% op de administratiekosten worden aangerekend.

 

Bij aanvang van een zaak en gedurende de behandeling ervan kunnen voorschotten gevraagd worden ter dekking van de kosten en als voorschot op te verrichten of reeds verrichte prestaties.

 

Alle voormelde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

In ieder geval wordt onze beroepsaansprakelijkheid beperkt tot 5.000.000 €  per schadegeval.

 

Indien het belang van de zaak dit bedrag overstijgt, staat de klant vrij een bijkomend bedrag te laten verzekeren op zijn kosten.

 

De overeenkomst die U met mij afsluit is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de Rechtbanken gelegen in mijn rechtsgebied bevoegd.

 

 

ADRESGEGEVENS

2017 . Didier Goeminne

Created by Fotographico + Sindo